Home>Reading Lists

Reading Lists

A reading list has been put together by participants and members of our research project, each contributing various items relevant to his or her special areas of interest. It is hoped that this list will serve as a helpful resource to scholars of East Asia. Graduate students, both in Japan and abroad, will no doubt find something of use here. Moreover, scholars from other areas may use this list as a means of gaining some understanding of what the field of East Asian studies embraces. The unique preferences of each individual contributor to this list have been left intact; overlapping entries have been left as is. Our goal, above all, has been to provide scholars with a multi-faceted introductory look at the world of East Asian studies. (Saitō Mareshi)

TOKUMORI Makoto

 • Tsukishima Hiroshi, Heian jidai no kanbun kundoku ni tsuite no kenkyū (Tokyo University Press, 1963)
 • Kamei Takashi et al., ed., Nihongo no rekishi (Heibonsha, 6 volumes and bekkan, 1963-1966, Heibonsha Library Version 2006-2008)
 • Haga Norio, Man’yōshū ni okeru chūgoku juyō (Hanawa shobō, 2003)
 • Saitō Mareshi, Kanbunmyaku no kindai: shinmatsu meiji no bungakuken (Nagoya daigaku shuppankai, 2005)
 • Kōnoshi Takamitsu, Kanji tekisuto to shite no Kojiki (Tokyo University Press, 2007)
 • Tokyo daigaku kokubun kanbungakubuka, ed., Koten nihongo no sekai: kanji ga tsukuru nihon (Tokyo University Press, 2007)
 • ---. Koten nihongo no sekai 2 (Tokyo University Press, 2011)

TAMURA Takashi

 • Kotenseki kenkyū gaidansu: ōchō bungaku o yomu tame ni (Kasama shoin, 2012)
 • Nihon koten bungakushi no kiso chishiki (Yūhikaku, 1975)
 • Tokyo daigaku kyōyō gakubu kokubun kanbungakubukai, ed., Koten nihongo no sekai: kanji ga tsukuru nihon (Tokyo University Press, 2007)
 • Genji monogatari to Murasaki Shikibu: kenkyū no kiseki. Kenkyūshi (Kadokawa gakugei shuppan, 2008)
 • Genji monogatari to Murasaki Shikibu: kenkyū no kiseki. shiryō (Kadokawa gakugei shuppan, 2008)
 • Ikeda Kikan, Tosa nikki no hihanteki shochi ni kan suru kenkyū 1-3 (Iwanami shoten, 1941)
 • Komatsu Shigemi, Kana: sono seiritsu to hensen (Iwanami shinsho, 1968)
 • Katagiri Yōichi, Uta makura kotoba jiten zōteiban (Kasama shoin, 1999)
 • Hirakawa Sukehiro, Āsa weirī: genji monogatari no hon’yakusha (Hakusuisha, 2008)

MICHISAKA Akihiro

 • Yoshikawa Kōjirō and Miyoshi Tatsuji, ed., Shin tōshisen (Iwanami shoten, 1952) ---. Shin tōshisen zokuhen (Iwanami shoten, 1954)
 • Saitō Mareshi, Kanshi no tobira (Kadokawa sensho 2013)
 • Ogawa Tamaki’s Tōshi gaisetsu (Iwanami shoten 2005)
 • Kim Moonkyong, Ri haku: hyōhaku no shijin sono yume to genjitsu (Iwanami shoten, 2012)
 • Ōtani Masao, Uta to shi no aida: wakan hikaku bungaku ronkō (Iwanami shoten, 2008)
 • Miyazaki Ichisada, Kyūhin kanjinhō no kenkyū: kakyo zenshi (Chūōkōronsha 1997)
 • Miyazaki Ichisada, Kakyoshi (Heibonsha, 1987)
 • Murakami Tetsumi’s Kakyo no hanashi: shiken seido to bunjin kanryō (Kōdansha, 2000)
 • Fu Xuancong, Tang dai ke ju yu wen xue (Xi’an: Shanxi ren min chu ban she, 1986)
 • Cheng Qianfan, Tang dai jin shi xing juan yu wen xue (Shanghai: Shang hai gu ji, 1980) Tōdai no kakyo to bungaku (Gaifūsha, 1986)
 • Shimizu Shigeru, Chūgoku mokurokugaku (Chikuma shobō, 1991)
 • Inami Ryōichi, Chi no zahyō: chūgoku mokurokugaku (Hakuteisha, 2003)
 • Tanaka Kenji, Kotoba to bungaku (Kyūko shoin, 1993)
 • Inami Ritsuko, Chūgokutei retorikku no dentō (Kage shobō, 1987) (Kōdansha, 1996)
 • Tōyōgaku no keifu (Taishūkanten v.1 1992, v.2 1994, Ōbeihen 1996)
 • Kanda Ki’ichirō’s Tonkōgaku gojūnen
 • Ogawa Tamaki, Dan’ō kango (Chikuma shobō, 1987)
 • Kōzen Hiroshi’s Koten chūgoku kara no nagame and Iiki no me: chūgoku bunka sansaku

KANAZAWA Hideyuki

 • Kūkai's Sangō shiki (available from Iwanami shoten, Nihon koten bungaku zenshū, Chikuma shobō, Kōbō daishi kūkai zenshū, etc.)
 • Kominami Ichirō's Songs of Chu (Chikuma shobō, Chūgoku shi bun sen)
 • Makita Tairyō's Rikuchō koitsu kanzeon ōkenki no kenykū (Hei rakuji shoten, 1970)
 • Takeuchi Nobuo's Kūkai nyūmon: kōnin no modanisuto (Chikuma shinsho, 1997)
 • Takeuchi Nobuo's Kūkai to shittan (Hikaku bungaku kenkȳu 56, 1989)
 • Ichijō Kaneyoshi's Nihon shoki sanso (Yagi shoten, Tenri toshokan zenbon sōsho, Shintō taikei hensankai, Shintō taikei Nihon shoki chūshaku 2)
 • Ise Satoru's Chūsei tenshō daijin shinkō no kenkyū (Hōzōkan, 2011)
 • Abe Yasurō's Chūsei nihon no shūkyō tekisuto taikei (Nagoya University Press, 2013)
 • Ogawa Toyoo's Chūsei nihon no shinwa moji shintai (Shinwasha, 2014)
 • Yamamoto Nobuyoshi's Kotenseki ga kataru: shomotsu no bunkashi

FUKUDA Takeshi

 • Haga Norio, “Man’yōshū hikaku bungaku jiten,” in Bessatsu kokubungaku man’yōshū jiten, ed. Inaoka Kōji (Gakutosha, 1993)
 • Ikeda On, ed., Nihon kodai o manabu tame no kanbun nyūmon (Yoshikawa kōbunkan, 2006)
 • Kitagawa Kazuhide, “IV bunken mokuroku ichiran,” in Kaku koto no bungaku, ed. Saijō Tsutomu (Kasama shoin, 2001)
 • Ogawa Tamaki, Tōshi gaisetsu (Iwanami shoten, 2005 [1st ed. 1958])
 • Miura Katsutoshi, Kanbun o yomu tame no joji shōjiten (Uchiyama shoten, 1996 [1st ed. 1984])
 • Ōshima Shōji, Kanji to chūgokujin: bunkashi o yomitoki (Iwanami shoten, 2003)
 • Nishizaki Tōru, ed., Nihon kojisho o manabu hito no tame ni (Sekai shishōsha, 1995)
 • Kim Mun’gyŏng, Kanbun to higashi ajia: kundoku no bunkaken (Iwanami shoten, 2010)
 • Ōta Shōjirō, “‘Yonbu no dokusho’ kō,” Ōta Shōjirō chosakushū daiissatsu (Yoshikawa kōbunkan, 1991 [1st ed. 1959])
 • Misumi Yōichi, Genji monogatari to tendai jōdokyō (Wakakusa shobō, 1996)